Volume NoTitleAuthorsDateAction
Volume No:1 Number: 1DHAKA UNIVERSITY STUDIES PART-FZ.I. Chowdhury, Hamiduddin Khan, Mr. Nurul Haq, Dr. M Ershadul Bari, A.B.M. Mafizul Islam Patwari, Dr.Mizanur Rahman, Naima Huq, Abdul Hakim Sarker,Mohammad Abdur Rouf.June 1989View
Volume No: 3 Number: 1DHAKA UNIVERSITY STUDIES PART-FDr. M. Ershadul Bari, Dr.Md. Nurul Haq, Dr. M.M. Ahsan Khan, Dr. Mizanur Rahman, Taslima Monsoor, Shahnaz Huda, Md. Nazrul Islam, Dr. Hamiduddin KhanJune 1992View
Volume No: IV Number: 1DHAKA UNIVERSITY STUDIES PART-FDr. M. Ershadul Bari, Azizur Rahman Chowdhury, Dr. M.M. Ahsan Khan, Dr. Mizanur Rahman, Liaqut Ali Siddiqui, Md. Nazrul Islam, Dr. Hamiduddin Khan.June, 1993View
Volume No:V Number: 1DHAKA UNIVERSITY STUDIES PART-FDr. M. Ershadul Bari, Azizur Rahman Chowdhury, Dr. M.M. Ahsan Khan, Dr. Mizanur Rahman, Liaquat Ali Siddiqui, Dr. Sumaiya Khair, Shahnaz Huda, Farmin Islam, Md. Anowar Zahid, Md. Khurshid AlamJune, 1994View
Volume No:6 Number: 1DHAKA UNIVERSITY STUDIES PART-FDr. M. Ershadul Bari, Dr.Mizanur Rahman, Dr. Naima Huq, Liaquat Ali Siddiqui, Dr. Taslima Monsoor, Ms. Nusrat Ameen, Md. Anwar ZahidJune, 1995View
Volume 7 Number 1 June 1996DHAKA UNIVERSITY STUDIES PART-FDr. M. Ershadul Bari, Dr. Sumaiya Khair ,Dr. Borhan Uddin Khan,Dr. Shahnaz Huda ,Md. Khurshid Alam ,M. Shawkat Alam 1 June 1996View
Volume No: 9 Number: 1DHAKA UNIVERSITY STUDIES PART-FDr. M. Ershadul Bari, Dr.Mizanur Rahman, Liaquat Ali Siddiqui, Dr. Taslima Monsoor, Dr. Sumaiya Khair, Dr. Shahnaz Huda, Md. Khurshid AlamJune, 1998View
Volume No:12 Number: 1DHAKA UNIVERSITY STUDIES PART-FDr. Naima Huq, Liaquat Ali Siddiqui, Dr. Taslima Monsoor, Dr. Md. Nazrul Islam, Dr. Md. Rahmat UllahJune, 2001View
Volume No:13 Number: 1DHAKA UNIVERSITY STUDIES PART-FDr. Taslima Monsoor, Dr. Sumaiya Khair, Dr. Borhan Uddin Khan, Dr.ShahnazHuda, Dr. Md. Nazrul IslamJune, 2002View
Volume No:14 Number: 1DHAKA UNIVERSITY STUDIES PART-FDr. Taslima Monsoor, Dr. Sumaiya Khair, Dr. Borhan Uddin Khan, Dr. Md. Nazrul Islam, Dr.Nusrat Ameen, Dr. Farmin Islam, Dr. Rahmat UllahJune, 2003View
Volume No:15 Number: 1DHAKA UNIVERSITY STUDIES PART-FDr. Taslima Monsoor, Dr. Naima Huq, Dr. Sumaiya Khair, Dr. Borhan Uddin Khan, Dr. Shahnaz Huda, Dr. Farmin Islam, Md. Abdur Rouf, Mohammad Nazmuzzan Bhuian, Mohammad Towhidul IslamJune, 2004View
Volume No:15 Number: 2DHAKA UNIVERSITY STUDIES PART-FDr. Nazrul Islam, Mr. Md. Khurshid Alam, Dr. Farmin Islam, Dr. Nusrat Ameen, Naima Haider, Muhammad Ekramul Haque, Daila Parvin, Md. Towhidul Islam, Md. Iqbal HossainDecember, 2004View
Volume No:16 Number: 1DHAKA UNIVERSITY STUDIES PART-FNakib Muhammad Nasrullah, Naima Haider, Muhammad Ekramul Haque, Muhammad Nazmuzzaman Bhuian, Dalia Parvin, Md. Towhidul Islam, Md. Ershadul KarimJune, 2005View
Volume No:16 Number: 2DHAKA UNIVERSITY STUDIES PART-FDr. Sumaiya Khair, Dr. Borhan Uddin Khan, Dr. Shahnaz Huda, Dr. Naima Huq, Dr. Md. Nazrul Islam, Dr. Nusrat Ameen, Muhammad Ekramul Haque. Daiia Parvin, Mohammad Towhidul IslamDecember, 2005View
Volume No:17 Number: 1DHAKA UNIVERSITY STUDIES PART-FDr. Md. Anowar Zahid, Naima Haider, Muhammad Ekramul Haque, Mohammad Nazmuzzaman Bhuian, Md. Towhidul Islam, Md. Mahboob Murshed, Muhammad Mahbubur Rahman, Arif Jamil, Raushan AraJune, 2006View
Volume No:17 Number: 2DHAKA UNIVERSITY STUDIES PART-FDr. Abdullah-Al Faruque, Dr. Md. Anowar Zahid, Md. Khurshid Alam & Fowzul Azim, Shima Zaman & Gobinda Chandra Mandal, Quazi MH Supan, Dalia Parvin, Mohammad Towhidul Islam, Jamila Ahmed Chowdhury, Arif jamil,December, 2006View
Volume No:18 Number: 1DHAKA UNIVERSITY STUDIES PART-FMohammed Abdur Rouf, Sheikh Hafizur Rahman Karzon, Mohammad Towhidul Islam, S.M. Hassan Talukder, Ridwanul Hoque, Mostafa Mahmud Naser & Tanzim Afroz, Monjur KaderJune, 2007View
Volume No:18 Number: 2DHAKA UNIVERSITY STUDIES PART-FSheikh Hafizur Rahman Karzon, Nakib M. Nasrullah & Tanzim Afroz, Mohammad Towhidul Islam, S.M. Hassan Talukder, Arif Jamil, Raushan Ara & Sikder Mahmudur Razi, Dr. Ridwanul Hoque, Farzana AkterDecember, 2007View
Volume No:19 Number: 1DHAKA UNIVERSITY STUDIES PART-FDr. S.M. Hassan Talukder, Farzana Akter, Md. Shahriar Parvez, Farhana Helal Mehtab, Mohammad A. Razzak, Md. Rizwanul Islam, S.M. Masum BillahJune, 2008View
Volume No:19 Number: 2DHAKA UNIVERSITY STUDIES PART-FMohammad Shahabuddin, Mohammad Nazmuzzaman Bhuian & Muhammad Mahbubur Rahman, Dr. S.M. Hassan Talukder, Nakib M. Nasrullah, Md. Khurshid Alam, Arif Jamil & Md. Shamsuddin Masum, Raushan Ara, Mohammad Abdur Razzak, Mohammad Azharul IslamDecember, 2008View
Volume No:20 Number: 1&2DHAKA UNIVERSITY STUDIES PART-FMohammad Nazmuzzaman Bhuian, Farzana Akter, Tanzim Afroz, Dr. Sayeeda Anju, Mostafa Mahmud Naser, Israt Jahan Pallabi & Mohammad Nazmuzzanan Bhuian, Zafreen Andaleeb & Emdadul Haque, Dr. Borhan Uddin Khan & Tehmina GhafurDecember, 2009View
Volume No: 21 Number: 2DHAKA UNIVERSITY STUDIES PART-FProfessor Dr. Md. Maimul Ahsan Khan, Professor Dr. Taslima Monsoor, Dr. Raihanah Abdullah, Sheikh Hafizur Rahman Karzon, Farhana Helal Mehtab, Dr. Jamila A. Chowdhury, Md. Abdur Rahim Mia, Zahidul Islam Biswas, Farhana Reza, Nahid AfreenDecember, 2010View
Volume No: 22 Number: 2DHAKA UNIVERSITY STUDIES PART-FAhmad Hidayat Buang, Mohd Hafiz jamaluddin, Dr. S.M. Hassan Talukder, Md. Jobair Alam, Dr. Muhammad Ekramul Haque, Quazi MH Supan, Dr. Jamila Ahmed Chowdhury, Mohammad Azharul Islam, Azizun NaharDecember, 2011View
Volume No: 22 Issue Number: 1DHAKA UNIVERSITY STUDIES PART-FDr. Md. Maimul Ahsan Khan, Dr. Mohammad Towhidul Islam, Dr. Muhammad Ekramul Haque, Bahreen Khan, Md. Jobair Alam,June, 2011View
Volume No: 23 Number: 1DHAKA UNIVERSITY STUDIES PART-FMd. Khurshid Alam, Dr. Muhammad Ekramul Haque, Dr. Mohammad Towhidul Islam, Ferdousi Rahman, Quazi MH Supan, Mohammad Azharul Islam, Azizun Nahar, Moha. Waheduzzaman, Md. Jobair Alam, Dr. Md. AbdurRahim Mia, Dr. Nahid FerdousiJune, 2012View
Volume No: 23 Number: 2DHAKA UNIVERSITY STUDIES PART-FProfessor Dr. Md. Maimul Ahsan Khan, Md. Khurshid Alam, Dr. Muhammad Ekramul Haque, Dr. Mohammad Towhidul Islam, Syeda Nasrin, Mohammad Nazmuzzaman Bhuian, Quazi MH Supan, Dr. Jamila A ChowdhuryDecember, 2012View
Volume 24 Number 1 June 2013DHAKA UNIVERSITY STUDIES PART-FMd. Khurshid Alam, Dalia Parvin, Dr. Mohammad Towhidul Islam, Md. Ahsan Habib, Dr. Mohammad Nazmuzzaman Bhuian, Dr. Shima Zaman, Dr. Farmin Islam1 June, 2013View
Volume No: 24 Number: 2DHAKA UNIVERSITY STUDIES PART-FMd. Khurshid Alam, Dr. Muhammad Ekramul Haque, Dr. Mohammad Towhidul Islam, Md. Ahsan Habib, Dr. Shima Zaman, Dalia ParvinDecember, 2013View
Volume 25 Number 1 June 2014DHAKA UNIVERSITY STUDIES PART-FDr. Taslima Monsoor, Dr. Muhammad Ekramul Haque, Dr. Jamila Ahmed Chowdhury, Taslima Yasmin1 June, 2014View
Volume 25 Number 2 December 2014DHAKA UNIVERSITY STUDIES PART-FWerner Menski, Md. Jobair Alam & K M Ashbarul Bari, Dr. Nahid Ferdousi, Dr. Sayeeda Anju,Dr. Chowdhury Ishrak Ahmed Siddiky2 December, 2014View
Volume No:26 Number: 1DHAKA UNIVERSITY STUDIES PART-FDr. Nakib Muhammad Nasrullah & Adnan Hosaini, Mr. Md. Khurshid Alam, Dr. Md. Towhidul Islam & Ms. Ferdous Rahman, Dr. Jamila Ahmed Chowdhury, Dr. Farzana Akter, Dr. Raushan Ara1 June 2015View
Volume No:26 Number: 2DHAKA UNIVERSITY STUDIES PART-FProfessor Dr. Taslima Monsoor, Mr. Md. Khurshid Alam, Dr. Farzana Akter, Dr. Raushan AraDecember 2015View
Volume No:27 Number: 1DHAKA UNIVERSITY STUDIES PART-FMd. Khurshid Alam,Dr. Md. Towhidul Islam & Mr. Md. Ahsan Habib, Dr. Muhammad Ekramul Haque, Ms. Dalia Pervin, Dr. Raushan Ara, Md. Jobair Alam1 June 2016View
Volume 27 Issue No 2 DHAKA UNIVERSITY STUDIES PART-FDr. Shima Zaman, Dr. Jamila A. Chowdhury, Dr. Farzana Akter, Mohammad Golam Sarwar, Aminul Islam, Sushmita Choudhury
Volume 27 Issue No 2 December 2016View
Volume 28, 2017DHAKA UNIVERSITY STUDIES PART-FDr. Sumaiya Khair,Dr. Muhammad Ekramul Haque,Dr. Ridwanul Hoque
&
Emraan Azad,Dr. Arif Jamil,Dr. Farzana Akter,Dr. Raushan Ara,Taslima Yasmin
28, 2017View